PERSONUPPGIFTSPOLICY
När du registrerar dig som kund eller på annat sätt använder våra tjänster lagrar och hanterar vi personuppgifter om dig.
Personuppgifter som hanteras är namn- och adressuppgifter,  telefonnummer, personnummer samt e-post och vid behov bankuppgifter. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och fullgöra våra skyldigheter enligt lag.
Om du är under 18 år ber vi dig att inte använda tjänsten och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.
Vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet och utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Du kan när som helst avregistrera dig från sådan kommunikation.
Du har också när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Genom att vända dig till oss kan du när som helst begära ut de uppgifter vi lagrat om dig.

Personuppgiftsansvarig: Roslagens Auktionsverk AB, Tibeliusgatan 1, 761 76 Norrtälje, Org.nr 559095-0688
Tel: 073-6455316, info@roslagensauktionsverk.se